[TLUG] Pingwinisko.

Artur Zaworski magic@pg.gda.pl
Tue, 10 Oct 2000 12:20:09 +0200 (MET DST)


Czesc,

Zalaczam forward z grupy PLUG'a. Mysle ze mozemy sie calkiem niezle
zorganizowac i wieksza grupa uderzyc na Jastrzebia Gore :-)

Za chwile Wam podesle jeszcze informacje gdzie mozna sie zapisywac i w ja=
ki
spsoob. Niestety pojawia sie pewna bariera finansowa, ale nie sposob tego=
 w
takich projektach pominac.

---------- Forwarded message ----------
From: Krzysztof Leszczynski <chris@camk.edu.pl>
Subject: Pingwinisko

(D=B3ugie z przypisamy na ko=F1cu,)

Witam

D=B3ugo si=EA nie odzywa=B3em, w szczeg=F3lno=B6ci nie odnios=B3em si=EA =
do
problemu ceny JWL 2000. Janek Rychter obieca=B3 pos=B3a=E6 na pluglist=EA
i stron=EA dok=B3adny system zni=BFek itd. Natomiast jak by=B6my nie
kombinowali JWL po prostu musi by=E6 drogie, mo=BFna tylko dyskutowa=E6
jak bardzo.

Po prostu moim zdaniem potrzebne s=B1 dwa r=F3=BFne spotkania, jedno:
JWL przeznaczone raczej jako prezentacja profesjonalnych [1]
zastosowa=F1 i jako taka powinna by=E6 droga. Z drugiej strony
powinna istnie=E6 impreza ,,hackerska'' [2], kt=F3ra powinna by=E6:=20

  * mo=BFliwie najta=F1sza

  * najlepiej (cho=E6 nie jest to warunek) daleko od Warszawy,
   wtedy jest szansa na wytworzenie jako takiej atmosfery bez
   wychodzenia nocami do domu, a pomi=EAdzy referatami do
   pracy. To tylko moje wra=BFenie.=20

  * bezgarniturowa, z lu=BCn=B1 atmosfer=B1, gdzie b=EAdziemy si=EA
   traktowa=E6 raczej jak koledzy z PLUG ni=BF client-serwer :-)

Kolejna sprawa: trzeba zrobi=E6 Walne Zebranie, =BFeby wyrzuci=E6
prezesa Leszczynskiego i wybra=E6 jakiego=B6 innego.

Ten problem chodzi za nami od wiosny, pare os=F3b pr=F3bowa=B3o co=B6
sensownego zorganizowa=E6 (they know who they are) i w zasadzie
zawsze ko=F1czy=B3o si=EA na lu=BCnych projektach.

Podzwoni=B3em i pochodzi=B3em po hotelach warszawskich. Najta=F1sza
propozycja to by=B3o 140z=B3 za pok=F3j 2-osobowy (70z=B3 za osob=EA, bez
posi=B3k=F3w) + 2000 za sal=EA dziennie i mo=BFemy w sali siedzie=E6 prz=
ez
6h. Oczywi=B6cie bra=B3em pod uwag=EA miejsca, gdzie w og=F3le mo=BFna by=
=B3o
zmie=B6ci=E6 sensown=B1 ilo=B6=E6 os=F3b.

Jest nast=EApuj=B1ca propozycja: Imprez=EA organizujemy dniach 1-3
grudnia 2000 w domu wczasowym ,,Hutnik'' w Jastrz=EAbiej G=F3rze.=20

By=B3em przedwczoraj w ,,Hutniku'' i ,,wynegocjowa=B3em''[3] takie
warunki:

 Noclegi:  27 z=B3 za osobonoc w pokojach 2,3,4 osobowych

 Wy=BFywienie: 5 z=B3 =B6niadanie, 10 z=B3 obiad, 5 z=B3 kolacja

 Bankiet:  25 z=B3 od g=EAby, kieliszek winka included.

Hotel dysponuje:=20

  * N salami, gdzie N>3, za darmo o ile przyprowadzimy znaczn=B1
   ilo=B6=E6 os=F3b. Je=B6li os=F3b b=EAdzie >200 to ca=B3y hotel b=EAd=
zie na
   cztery spusty zamkni=EAty: PLUG-only.

  * Basen, w zasadzie ca=B3onocny o ile zabulimy ratownikowi i/lub
   mamy w PLUG-u osoby z uprawnieniami ratownika (Mamy? Od razu
   chcia=B3em o=B6wiadczy=E6, =BFe ja nie b=EAd=EA nikogo =B3owi=B3, ro=
k temu
   =B3owi=B3em i to nie by=B3o fajne).

  * S=B1 dwie kawiarnie, jedna sala taneczna[4], czynne do 24-ej lub
   je=B6li PLUG dop=B3aci (albo zapewni frekwencj=EA!) to na okr=B1g=B3=
o.

Dojazd: 55 km od Sopotu, odpowiednio mniej od Gdyni, z Gdyni
autobusem jedzie si=EA 3 kwadranse, samochodem pewnie mniej, a
rowerem wi=EAcej. Do W=B3adys=B3awowa jest <15km.

Nie wiem ile wzi=B1=E6 op=B3aty od =B3ebka, proponuj=EA: 40-50z=B3 dla
PLUG/GUST, 70z=B3 dla innych. Czyli ca=B3kowity koszt by wyni=F3s=B3:

  Superminimalny: tylko 2 dni bez niczego (+ 40 27 27) =3D 94 z=B3
  Bez wy=BFywienia i bankietu: (+ 40 (* 3 27)) =3D 121 z=B3
  Z bankietem: (+ 40 (* 3 27) 25) =3D 146 z=B3
  Z wy=BFywieniem bez bankietu: (+ 40 (* 3 (+ 27 20))) =3D 181 z=B3
  Ze wszystkim: (+ 40 (* 3 (+ 27 20)) 25) =3D 206 z=B3

Og=F3lnie jest problem, bo niekt=F3rzy mog=B1 przyjecha=E6 tylko na
sobot=EA-niedziel=EA, my=B6l=EA, =BFe nie nale=BFy instytucjonalnie
rezygnowa=E6 z pi=B1tku (i czwartku wiecz=F3r), bo jednak cz=EA=B6=E6 os=F3=
b
przyjedzie. Ka=BFdy sobie mo=BFe wybra=E6 co mu pasuje.

Je=B6li kto=B6 by bardzo chcia=B3 faktur=EA VAT to trzeba by si=EA um=F3w=
i=E6 z
jakim=B6 VATMANem, wtedy proponuj=EA akredytacj=EA zrobi=E6: 100 z=B3 i d=
o
kosztu ca=B3kowitego doda=E6 22% VAT. To jest mo=BFliwo=B6=E6 na razie
czysto teoretyczna, bo jeszcze nie wiem jak to dok=B3adnie zrobi=E6.

Pytanie jeszcze kiedy zrobi=E6 Walne. My=B6l=EA, =BFe 2-go dnia (sobota):=
 godzina
8:00 (przed =B6niadaniem) pierwszy termin, 9:30 -- po =B6niadaniu,
drugi termin. Oczywi=B6cie, je=B6li kto=B6 bardzo chce tylko i
wy=B3=B1cznie na Walne, to p=B3aci 0z=B3.

Ta cena (40-50z=B3) od =B3ba jest tak skalkulowana, =BFe prawie na
pewno nie starczy, wi=EAc poziom b=EAdzie zale=BFa=B3 od tego jak nam
p=F3jdzie JWL 2000 i czy na nim cokolwiek zarobimy. Za t=EA cen=EA
trzeba uczestnikom kupi=E6 koperty, zeszyty, o=B3=F3weczki itd.

Oczywi=B6cie przy tych cenach wyg=B3aszaj=B1cym referaty p=B3acimy dobrym
s=B3owem i tylko dobrym s=B3owem. Z tego samego powodu nie
zapraszamy =BFadnych go=B6ci z zagranicy. Oczywi=B6cie r=F3wnie=BF b=EAdz=
ie
potrzebna ka=BFda pomoc, szczeg=F3lnie bym liczy=B3 na mieszka=F1c=F3w
3miasta.


Je=B6li stwierdzicie, =BFe warto to jutro wysy=B3am na listy r=F3=BFniste
CFP oraz robi=EA maszynk=EA WWW do zapisywania si=EA na imprez=EA.

Trzeba nazwa=E6 jako=B6 imprez=EA, moja Mama twierdzi, =BFe Pingwinisko
2000. Mo=BFe kto=B6 ma co=B6 =B3adniejszego? Pingwinisko grzmi chyba ok,
przy okazji nie zawiera polskich diakrytyk=F3w, co si=EA zawsze
chwali.=20

Je=B6liby kto=B6 mia=B3 lepsz=B1 nazw=EA to nie zg=B3asza szybko.

Pozdrowienia

--kl


Footnotes:=20
[1] Przez s=B3owo ,,profesjonalny'' rozumiem, zgodnie ze
   =BCr=F3d=B3os=B3owem, co=B6 za co bierzemy pieni=B1dze i co ma w zwi=
=B1zku
   z tym swoje wymagania -- na przyk=B3ad du=BFa sala w Warszawie
   lub okolicach, ludzie w garniturach itd.

[2] Przez s=B3owo ,,hacker'' rozumiem tu, zgodnie z terminologi=B1
   Erica Raymonda cz=B3owieka, kt=F3ry grzebie si=EA zawzi=EAcie w
   jakim=B6 temacie, a nie kogo=B6 kto si=EA w=B3amuje, tego ostatniego
   nazywamy crackerem.

[3] ,,Negocjacji'' praktycznie nie by=B3o, bo dyrektor nas (czyli
   klub fantastyki) bardzo lubi i sam zaproponowa=B3 zni=BFki.

[4] Tylko kto z kim b=EAdzie ta=F1czy=B3? Kobiet w PLUG jak na
   lekarstwo, kole=BFanki trzeba doprosi=E6. Miejsc du=BFo.